Home LT
Home RU
Algors
Sistemu veikimo demonstracija Kontaktai
Transporto logistikos valdymas
 
Krovinių gabenimas (pervežimas) gali turėti šiuos ypatumus:
 • Multimodalinis pervežimas tai transportavimo būdas, kai krovinys pagal vieną kliento užsakymą vežamas panaudojant kelias transportavimo rūšis bet kokiomis kombinacijomis;
 • Perkrovimas – transporto priemonės tipo keitimas vykdant užsakymą;
 • Konteinerių panaudojimas;
 • Ilgalaikės nuomos vagonų panaudojimas;
 • Krovinių konsolidavimas – kliento kroviniai gali būti atgabenami į sandėlį ir ten laikomi. Klientui pateikus užsakymą dalis jo krovinių iš sandėlio gabenama į paskirties punktą.
Pagrindinės programos galimybės:
 1. Operatyvusis planavimas ir apskaita:
  • Sutarčių su paslaugų pardavėjais ir pirkėjais registravimas;
  • Užsakymų registravimas ir jų vykdymo apskaita;
  • Užsakymo grafinis atvaizdavimas (orientuotas grafas), papildantis jo lentelėsSąskaitų pirkėjams formavimas ir spausdinimas skirtingomis kalbomis, pasirinkta valiuta. Į vieną sąskaitą galima įtraukti kelių užsakymų paslaugas;
  • Kliento užsakyme nurodyto pervežimo užsakymo pervežėjui formavimas;
  • o Sandėlių valdymas:
   • kiekvieno kliento krovinio atgabenimo, išgabenimo, likučio apskaita per pasirinktą laikotarpį;
   • užsakymo laikomų prekių pristatymui į paskirties punktus formavimas
 2. Finansinė apskaita:
  • Planinių pajamų ir išlaidų pagal pasirinktą užsakymą apskaita;
  • Sąskaitų, išrašytų klientui, bei sąskaitų, gautų iš paslaugų pardavėjo, apmokėjimo suvestinė;
  • Santykių su pirkėjais ir pardavėjais apskaita sudarant sutikrinimo aktus skirtingomis kalbomis pasirinkta valiuta;
  • Įvairių suvestinių rodiklių už pasirinktą laikotarpį formavimas: pirkimų ir pardavimų suvestinės, paslaugų pardavimas, įvairių pelno rūšių ataskaitos ir kt.
 3. Veiklos analizė:
  • Iš pirkėjo ir pardavėjo gautos informacijos apie įvykdytą užsakymą (vagonų sąrašas ir jų pakrovimas, paslaugų sąrašas ir jų kainos) patikrinimas ir kontrolė sugretinant pirkėjo ir pardavėjo informaciją. Atitinkamai identifikuotą užsakymą redaguoti draudžiama.
  • Nuomojamų vagonų panaudojimo efektyvumo įvertinimas;
  • Rentabilių ir kredituojamų užsakymų, pardavimo ir pirkimo sąskaitų, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs identifikavimas;
  • Pagrindinių įmonės veiklos rodiklių dinamikos įvertinimas bei jų pateikimas grafiškai.
 4. Visų sumų perskaičiavimas į reikiamas valiutas pagal sandorio dieną galiojantį kursą
 5. Maksimaliai supaprastintas duomenų įvedimas:
  • Tokia informacija kaip banko valiutų kursai, vagonų dislokacija parsiunčiama automatiškai iš atitinkamų serverių;
  • Transporto sąrašai klientų užsakymuose ir pervežėjų sąskaitose importuojami į duomenų bazę iš įvairių formatų failų;
  • Visa normatyvinė ir žinynų informacija (stotys, krovinių kodai bei pavadinimai, paslaugų rūšys ir t.t.) pasirenkama iš sąrašų;
  • Atliekama įvedamų duomenų loginė kontrolė. Pavyzdžiui, vagono numeris tikrinamas kontrolinio sumavimo pagal kategorijas būdu.
 6. Vartotojų teisių atribojimas ir apribojimas pagal galimybę naudotis atitinkama informacija bei duomenų bazės procedūromis.
 7. Nuotolinės prieigos prie įmonės duomenų bazės per Internetą ir kitus globaliuosius tinklus galimybė.
 8. Programos interfeiso kalba gali būti bet kuri. Demo versija pateikta lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

  © Algors, 2018 Home   e-mail   Site map